Tüzüğümüz

ULUSLARARASI SORUMLULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

                                          DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE – 1 Derneğin adı, “Uluslararası Sorumluluk Derneği ”dir. Kısa adı ‘‘İLA’’dır. Uluslararası alanda “International Liability Association” diye anılacaktır.

Derneğin merkezi, İstanbul’dur.

 

                                                 DERNEĞİN AMACI

MADDE -2 Dernek, Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere üyelerinin yaşadığı yerlerde toplumsal iletişimin sağlanması, toplumsal bilincin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, kültürel birliktelik oluşturulması amacı ile kurulmuştur.

 

                 AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK

                                      ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

MADDE – 3

 • Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak derneğimizin önceliği eğitim faaliyetleridir. Bu konuda, yurtiçinde ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurtdışında her türlü eğitim faaliyeti icra edilecektir.
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak her kademede okul açmak, talebelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik Türkiye’de ve yurtdışında yurtlar inşa etmek ve işletmek, inşası devam eden okul ve yurt binalarına katkıda bulunmak, dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere bina satın almak, satın alınan binaların her türlü tadilat ve tefrişat işlerini yapmak, dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Derneğimiz amaçlarına uygun olarak kurulmuş diğer dernek ve vakıflarla birlikte çalışmak, diğer vakıf ve dernekler tarafından yapılan inşaatlara katkıda bulunmak,
 • Toplumsal iletişimin sağlanmasına yönelik olarak yemekli toplantılar, konferanslar, piknik, gezi vb bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Amacın gerçekleştirilebilmesi için yurtiçi ve yurtdışında vakıf kurmak, federasyon kurmak, kurulu federasyonlara katılmak, yurtiçinde ve yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu dernek ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile ve özel sektörle işbirliği yapmak, projeler üretmek ve projelere katılmak, yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

 

 

 

                                               DERNEĞİN FAALİYET ALANI

 

     MADDE – 4 Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi için eğitim, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE – 5 Fiil ehliyetine sahip, mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan ve derneğin amaç ve prensiplerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri veya onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERME HALLERİ
MADDE – 6
 • Kendiliğinden Sona Erme;

Kanunen üyelik hakkını kaybetmesi, ölümü, temyiz kudretini kaybetmesi vb. haller

2- Çıkma ile;

Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyeliği sona erer. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

3- Çıkarılma ile;

 1. Üye taahhüt ettiği bir yıllık aidatını ödememesi veya Yazılı ikaza rağmen aidatını on beş gün içinde ödememesi halinde yönetim kurulu kararıyla çıkarılabilir,
 2. Adresi değişen üyenin, adres değişikliğini derneğe bildirmemesi halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
 3. Derneğin gayesine aykırı hal ve hareketlerin görülmesi hallerinde Yönetim kurulunun ekseriyetle alacağı kararla üyelikten çıkarılabilir.

Yukarda sayılan haller sebebiyle dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin aidatı, teberru veya saire suretiyle evvelce yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımlar iade edilmez.

 

 

DERNEĞİN ORGANLARI

 

MADDE – 7 Dernek aşağıdaki organlardan teşekkül eder:

 

 1. a) Genel kurul,
 2. b) Yönetim kurulu,
 3. c) Denetleme kurulu,

 

        DERNEK GENEL KURULU TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Genel Kurul, Toplantıya Yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini tanzim eder.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

 

Toplantı başka her hangi bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geriye bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı yeri ve Toplantı Yeter Sayısı:

Genel kurul toplantıları dernek merkezinde yapılır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üyeleri tam sayısın iki katından az olamaz.

 

    Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan vekili ile yeter sayıda katip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündemde yer alması zorunludur. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu ve diğer seçimler gizli veya açık oyla yapılması hususu toplantıya katılan üyelerce belirlenir.

 

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.

 

                                               GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE – 8 Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 5. Derneğin feshedilmesi,
 6. Derneğin vakıf kurması, veya kurulan bir vakfa üye olması,
 7. Derneğin lüzumlu olan taşınır veya taşınmaz malların satın alınması, bağış ve vasiyet yoluyla Derneğe intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların tesis edilmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması veya kendisine ait mevcut taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin dışında aynı hakların başkaları lehine tescil edilmesi, başka özel ve tüzel kişilere tahsis edilmesi veya kiralanması hususlarında yönetim kuruluna salahiyet verilmesi.
 8. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
                                                     YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

MADDE – 9 Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından seçilerek beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Oy sırası itibariyle en fazla oy alan beş üye asıldır. Yedek üyeler asıl üyelerden sonra aldıkları oy sırasına göre seçilmiş olurlar. Yönetim kuruluna seçilenler, seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip – veznedar, bir kâtip ve bir üye seçmek suretiyle vazife taksimi yaparlar. Dernek, başkan veya onun yokluğunda başkan yardımcısı tarafından temsil olunur. Yönetim kurulu, toplantı günlerini kendisi tayın eder. Bunun dışında, başkanın daveti üzerine de toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır. Eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edilir.

Asıl üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde yerine sırası ile yedek üyelerden alınır. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalma sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra asıl üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE – 10 Yönetim Kurulu genel kurula karşı sorumlu olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel kurul kararları, dernek tüzüğü, hukuki mevzuatın, yönetim kuruluna verdiği yetkiler ile derneğin gayesinin gerçekleşmesi için derneği tam ve kamil yetki ile temsil ve idare etmek,
 2. Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantılara davet etmek,
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarını yaparak genel kurula sunmak,
 4. Derneğin gayesinin tahakkuku için gereken ücretli personeli işe almak veya işlerine son vermek,
 5. Dernek menkul ve gayrimenkul mal varlıklarını korunmak için gerekli tedbirleri almak,
 6. Dernek tüzüğünün çeşitli maddelerinde derneğin amacı ve yapacağı işler olarak belirtilen bütün hususları sonuna kadar yerine getirmek. Resmi, hükmi, hakiki şahıslar ve müesseseler nezdinde derneği tam yetki ile temsil etmek, satın alınan, bağışlanan, vasiyet yoluyla intikal eden, fesh edilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan dernekler, vakıflar, kişi, kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum kuruşları, tarafından devredilen, taşınır ve taşınmaz malları kendi derneğine kayıt veya tapuya tescil ettirmek, menkul ve gayrimenkul zilyetliklerini devralmak, gerektiğinde devretmek, paraya çevirmek, intifalarını almak veya vermek.

Tapuda takrir vermek, takrir almak, cins tashihi yapmak, taşınmazlar üzerinde üst hakkı tesis etmek, tapu kütüğünde her türlü ayni hak tesis etmek, şerh vermek ve şerh almak, karşılıklı kira sözleşmesi akdetmek gibi mühim hususlarda yönetim kurulu aldığı kararla bir veya birkaç kişiyi yetkili kılmak, gerektiğinde vekil tayin etmek,

 

 1. Dernek, öğrencilerin yatıp kalkmalarına, yiyip içmelerine ve diğer zati ihtiyaçlarına ait kısımları, yurt ve bu binaların üzerinde bulunduğu arsa ve halen mevcut tesisleri veya ilerde yapılacak ilave ve müştemilatının ve derneğe ait diğer tüm taşımazları dilediği şartlarda vakıf kanunu hükümlerine göre vakıf haline getirmek, gelir vesair vakıfları yapmak, herhangi bir vakfa veya derneğe hibe etmek veya yeni vakıf kurmak.

Gerekirse yukarda ve diğer maddelerde açıklanan şekillerde iktisap ettiği tüm taşınır taşınmaz malları kıymetli evrak ve kıymetli madenleri, diğer mal ve eşyayı satmak suretiyle paraya çevirmek, aynı veya benzer amaçta faaliyette bulunan dernek, tüzel kişilikler veya vakfa hibe etmek.

 1. Öğrenciler ve üyeler için kitaplık, okuma salonu açmak.
 2. Derneğin gayesine uygun hizmetlerde kullanmak üzere her türlü yerli ve yabancı motorlu taşıt almak veya kiralamak ve bu taşıtları lüzumu halinde satmak.
 3. Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere mevzuat çerçevesinde uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurt içinde ve dışında temsilcilik açmak, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılmak.
 4. Yönetim kurulu, sosyal ve kanuni şartlar sebebiyle mevcut taşınmaz malların öğrencilere tahsisinde fayda olmadığı kanaatine varırsa bu taşınmaz malları bekletmekte veya geçici olarak derneğin amacına uygun diğer sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanmaya yetkilidir. Ancak ilk imkan ve fırsat doğduğunda binalar tekrar öğrencilerin istifadesine tahsis edilir. Bu imkan ve fırsatın doğduğuna dair karar yönetim kurulunun yetkisi dahilindedir.
 5. Dernek üyesi olup dernekte yönetim kurulu kararıyla çalıştırılan kişilere hizmet karşılığı ücret verilebilir.
 6. Derneğin kasasında bulundurabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
 7. Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETLEME KURULU – TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE – 11 Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedekten teşekkül eder, asıllardan birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde sırasıyla yedekten alınır. Denetleme kurulu üyeleri, aralarından birini başkan seçer.

Denetleme kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE – 12 Yönetim kurulunun her türlü faaliyetleri ve hesapları tüzükte belirtildiği şekilde denetleme kurulunca denetlenir. Yönetim kurulunca gerekli görülen hallerde bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yaptırılabilir. Derneğin amacına uygun olarak işleteceği her türlü tesisler ve bu tesislerde çalıştırılacak personelin yönetim ve denetim yetkisi, yönetim kuruluna aittir.

DERNEK ŞUBESİ

MADDE – 13 Derneğin şubesi yoktur.

 

                                                   TEMSİLCİLİK AÇMA

 

Madde – 14 Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ AİDAT

MADDE – 15 Üyelerin ödeyeceği aidat; aylık 5 TL. Yıllık 60 TL. dir. Yönetim kurulunun gerekli görmesi ve genel kurul gündemine madde konulması halinde, genel kurulun belirleyeceği miktarda üye aidatı yeniden düzenlenebilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE – 16 Dernek, kanunlara ve derneğin amacına uygun olarak yönetim kurulu kararıyla, kararda borç alınacak kişi, kurum, kuruluşlar miktar ve yeri belirtmek suretiyle borç alabilir.

Aynı veya benzer gayeli dernek veya vakıflara aynı şekilde alınacak kararla borç verebilir.

Borçlanmalar kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE – 17   Derneğin gelir kaynakları:

 1. Üye aidatı: tüzükte belirtilen ve üyelerden alınan aidat,
 2. Bağış ve yardımlar: Derneğe üye olanlar, gerçek ve tüzel kişiler tarafından hibe veya teberru edilecek olan bilumum taşınır, taşınmaz mallar, menkul kıymetler, kıymetli eşya, kıymetli evrak, kıymetli maden, vb. nakit ve ayni yardımlar.
 3. Feshedilen veya münfesih hale düşen veya dağılmış sayılan diğer dernekler tarafından devredilecek taşınır, taşınmaz mallar, kıymetli eşya, maden, evrak ve nakit gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilecek her türlü gelir,
 5. Derneğin menfaatine tertip edilecek, kermes, güreş, müsamere, konferans emsali gibi, diğer kaynaklardan sağlanan gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanacak her türlü bağış ve yardımlar,
 7. Amaca ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kuracağı iktisadi işletmelerden, ortaklıklardan elde edilen gelirler.
 8. Bankalarda dernek adına açılacak hesaplara yapılan yardım gelirleri,
 9. Diğer Gelirler

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması mülki idare amirliğine önceden bildirmek suretiyle olur. Derneğin mal varlığı mevzuatın uygun gördüğü ve derneğin menfaatine yatırım araçları ile değerlendirilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

 

MADDE–18 Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

 

Bu belgeler; dernekler yönetmeliğinde belirtilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Harcamalar yönetim kurulu kararı ile yapılır ya da yönetim kurulu kararına bağlanır.

Derneğe ait banka hesaplarından para, yönetim kurulunun kararıyla, yetkili kılacağı üç üyeden ikisinin müşterek imzası ile çekilir. Söz konusu üç kişiden ikisinin imzasıyla bir başka kişiye para çekmeye yazılı talimatla yetki verilebilir.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)“İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

YETKİ BELGESİ

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE – 19 Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yönetmelik ve genelgelere göre belirlenen haddi aşarsa, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

A) İşletme hesabı esasına göre aşağıdaki defterler tutulur.

1)  Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)  Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3)  Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

             B) Bilânço esasında tutulacak defterler:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilânço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2)  Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Dernek, yılsonu faaliyet, gelir ve giderlerini yönetim kurulunun düzenleyeceği beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verir

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE – 20 Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ

MADDE – 21  Derneğin feshi: Dernek genel kurulu her zaman, derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde
Uluslar Arası Sorumluluk Derneği ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başından sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

SAİR HUSUSLAR

MADDE – 22 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın derneklere tanıdığı hakları hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

KEMAL TEMEL                 AV.YUNUS FİDAN                          AHMET SADIK TERCAN

Başkan                                   Başkan yardımcısı                               Muhasip Veznedar

 

AV.EMRAH OK                   MEHMET ÇAKMAK

Katip                                       Üye